Microsoft User-Mode Driver Framework Feature Pack 2.0

Microsoft User-Mode Driver Framework Feature Pack 2.0

Microsoft – Freeware – Windows
ra khỏi 123 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Windows trình điều khiển Foundation (WDF) là mô hình trình điều khiển thế hệ tiếp theo của Microsoft. WDF bao gồm các khuôn khổ để hỗ trợ trình điều khiển chế độ người dùng và chế độ hạt nhân, cùng với công cụ kiểm tra và xác minh trình điều khiển.

Thành phần khung (UMDF) trình điều khiển chế độ người dùng của WDF cho phép trình điều khiển cho một số loại thiết bị để chạy trong chế độ sử dụng thay vì chế độ hạt nhân. Thiết bị hỗ trợ bởi UMDF bao gồm thiết bị lưu trữ di động, máy nghe, USB các thiết bị chuyển số lượng lớn, và hỗ trợ hiển thị hoặc thiết bị video.

UMDF hiện đang được hỗ trợ cho Windows Vista.

Tổng quan

Microsoft User-Mode Driver Framework Feature Pack là một Freeware phần mềm trong danh mục Kinh doanh được phát triển bởi Microsoft.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 1.414 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Microsoft User-Mode Driver Framework Feature Pack là 2.0, phát hành vào ngày 24/04/2010. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 21/09/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 1.0, được sử dụng bởi 76 % trong tất cả các cài đặt.

Microsoft User-Mode Driver Framework Feature Pack đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Microsoft User-Mode Driver Framework Feature Pack đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Microsoft User-Mode Driver Framework Feature Pack!

Cài đặt

người sử dụng 1.414 UpdateStar có Microsoft User-Mode Driver Framework Feature Pack cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản